Integritetspolicy

Hantering av personlig information

Åtkomst till vissa sektioner på denna webbplats/App (”Platsen”) och/eller eventuell begäran om information eller tjänster av platsanvändare, kan lyda under uppgivande av personuppgifter vars behandling av Barilla G. e R. Fratelli S.p.A med huvudkontor i Parma (Italien), Via Mantova 166 (“Barilla” eller ”Registeransvarig”), i dess egenskap av Registeransvarig för behandling av personuppgifter, kommer att utföras i enlighet med Italiens lagdekret 196/2003 (persondataskyddslagen) (”Lagen”).

Syftet med denna information är att göra användare medvetna om hur Barilla behandlar deras personuppgifter till och med innan de går in i de olika sektionerna på Platsen och uppger sina personuppgifter. Användare måste i vilket fall läsa igenom denna information innan de uppger några personuppgifter genom att fylla i de särskilda formulären i de olika sektionerna på Platsen.

Syfte med hantering av personlig information

Beroende på användarnas behov att få åtkomst till olika sektioner på Platsen, samlas personlig information in direkt från användare genom att de fyller i onlineformulär eller så kan de som förvärvats automatiskt användas för följande syften:

  1. Att tillhandahålla och hantera de olika tjänster som erbjuds via Platsen och att uppfylla eventuella krav från användare i förhållande till sådana tjänster.
  2. Att svara på frågor från användare om produkter från Barilla, reklam eller om Platsen (sektionen “Kontakta oss” på Platsen).

Hur personlig information kommer att behandlas

Personlig information behandlas huvudsaklingen automatiskt, med förfaranden som strikt förhåller sig till de ovan nämnda syftena.

Den Registeransvarige har vidtagit omfattande säkerhetsåtgärder för att skydda dig mot risken för förlust, missbruk eller ändring av din dina personuppgifter. Särskilt de åtgärder som det hänvisas till i artiklarna 32-34 i dataskyddslagen har antagits. De använder datakrypteringsteknik som har inrättats enligt AES-standarder och skyddade dataöverföringsprotokoll kända som HL7 och HTTPS. Din personliga information kommer att lagras på Platsservrar som är belägna inom Europeiska unionen. Servrar förvaltas via ett avancerat säkerhetskopierings- och katastrofplaneringssystem.

Typen av personlig information som behandlas

Tillhandahållandet av personlig information är valfritt, men delvis nödvändigt (dvs. för uppgifterna i de rutor som markerats med en asterisk) för att Barilla ska kunna uppfylla användarens krav vad gäller webbplatsens funktioner. Underlåtenhet att uppge obligatorisk personlig information som erfordras för de begärda tjänsterna – eller att uppge ofullständig eller inkorrekt information – kommer att göra det omöjligt att utföra dessa aktiviteter, medan underlåtenhet att uppge valfri personlig information (vare sig helt, delvis eller felaktigt) inte kommer att hindra utförandet av tjänsterna.

Datahålltid


Den Registeransvarige kommer att behandla personuppgifterna under en period som inte överskrider den tid som är nödvändig för att uppnå de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas, eller under en längre period, för de ändamål som är tillåtna enligt lag, och hur som helst annullerat utan oberättigad fördröjning.

Kategorier av personlig information för behandling

Förutom den personliga information som uppges direkt av användare (såsom namn, efternamn, postadress, e-postadress osv.), vid uppkoppling till webbplatsen, informationssystem och programvaruprocedurer som rör förvaltningen av sändningen via Platsen och/eller indirekt förvärva viss information som kan utgöra personlig information, vars överföring är implicit i användningen av Internet kommunikationsprotokoll (enligt exempel men inte begränsat till, så kallade “kakor” – som specificeras bäst nedan, “IP”-adresser, domännamn för de datorer som används av användarna som ansluter till webbplatsen, webbadresser för de erfordrade resurserna, tiden för begäran till servern).

Användning av kakor

Kakor är textrader som fungerar som datorspår som skickats av en server (i det här fallet, Platsens server) till en användares enhet (i allmänhet till Internet-webbläsaren) när han/hon går in på en viss sida på en webbplats. Kakor lagras automatiskt av användarens webbläsare och återsänds till servern som genererade dem varje gång som användaren gick in på samma Internet-sida. På detta sätt kan kakor, till exempel, aktivera och/eller underlätta åtkomst till vissa Internet-sidor för att förbättra användarens navigering, eller möjliggöra lagring av sidor som besökts och annan särskild information, till exempel sidor som visas oftare, anslutningsfel osv. För en enklare och komplett användning av denna Plats, råder vi därför användarna att konfigurera sin webbläsare för att godkänna mottagningen av kakor.

Webbläsare är ofta inställda till att godkänna kakor automatiskt. Användare kan dock ändra standardkonfigurationen för att avaktivera eller ta bort kakor (varje gång eller helt och hållet), vilket kan medföra att optimal användning av vissa områden på webbplatsen kan förhindras. Användare kan även kontrollera metoderna och typerna av kakor som lagras i deras webbläsare genom att ändra kakornas inställningar i deras webbläsare. 

Typer av kakor och deras hantering

  1. Tekniska kakor:
  1. Strikt nödvändiga kakor:

de är nödvändiga för navigering på en webbplats och användning av dess funktioner, såsom för lämplig visning eller åtkomst till begränsade områden. Avaktivering av dessa kakor förhindrar därför sådana aktiviteter.

  1. Prestationskakor:

de samlar in information om effektivitet i svaren från en webbplats på anonyma användarförfrågningar, med det enda syftet att förbättra webbplatsens funktioner. Till exempel, vilka sidor som besöks som mest av användaren, och om det fanns fel eller fördröjningar i leveransen av webbplatser.

  1. Funktionalitetskakor:

de gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg de val som användaren gjorde och föreslå dem på nytt vid påföljande inloggningar för att ge bättre och kundanpassade tjänster: till exempel, kan de användas för att föreslå liknande innehåll som det som användaren efterfrågat redan tidigare.

  1. Målkakor:

de används för att erbjuda användare reklam som potentiellt ligger nära deras intressen, eftersom de upptäcks under navigeringen.  De används, till exempel, för att begränsa leveransen av en given reklam, eller att anta  effektiviteten av en kampanj  baserat på hur ofta den relevanta reklamen visas. Kakorna kan även tillhandahållas av en tredje part, även på annonsörernas begäran. Användare kan godkänna eller avvisa dessa kakor genom att uttrycka sitt samtycke (“välja”) innan kakorna tillhandahålls.

Avaktivera kakor (“välja bort”):

Lagstiftningen om skydd av personuppgifter förutser att användare kan avaktivera kakor som redan tillhandahållits (“välja bort”). Välja bort gäller för de så kallade “tekniska kakor” (artikel 122 i dataskyddslagen), liksom för kakor som inte är en del av “tekniska kakor” som redan godkänts (“valts”) av användaren.

Baserat på denna betydelse, kan användaren gå vidare och avaktivera och/eller ta bort kakor (“välja bort”) genom relevanta webbläsarinställningar och avaktivering och/eller borttagning av enskilda icke-tekniska kakor som tillhandahålls av tredje parter som har åtkomst till webbplatsen som förvaltas av European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) på webbadressen www.youronlinechoices.eu .

Användaren kan blockera godkännandet av kakor via webbläsaren. Detta kan dock göra webbplatsen mindre effektiv eller förhindra åtkomst till vissa funktioner eller sidor på Platsen. Här är några av de sätt som huvudwebbläsarna erbjuder att blockera godkännandet av navigeringskakor:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/Gestione%20dei%20cookie

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

Personer som kan behandla personlig information

Personlig information kan kommas åt av anställda eller medarbetare vid den Registeransvariges olika avdelningar som, då de arbetar direkt under den Registeransvarige, utses som Behandlare eller personer som handhar behandlingen av personlig information i enlighet med artiklarna  29 och 30 i dataskyddslagen. De kommer att få lämpliga användaranvisningar i detta avseende. Samma sak sker – med de ansvariga personer som utsetts av Behandlaren – bland anställda och medarbetare.

Personuppgifter kan även avslöjas till tredje parter (till exempel, till tredje parter som utför uppdrag för Barilla) som utsetts som databehandlare av Registeransvarige.

Kommunikation eller spridning av användarens personliga information

Användares personliga information kommer inte att avslöjas eller kommuniceras till tredje parter.

Minderåriga

Platsen innehåller inte information som är avsedd direkt för minderåriga. Minderåriga ska inte avslöja personlig information eller uppgifter till Barilla i frånvaro av föräldrars godkännande. Barilla inbjuder därför alla de som har föräldraansvar för minderåriga att informera dem om säker och ansvarsfull användning av Internet och webben samt införa eventuella förfaranden som det kan hänvisas till i samband med de initiativ som Barilla avser vidta för att ta hantera minderåriga användares personliga information.

Registeransvarig och behandlare som handhar behandling av personuppgifter

Registeransvarig är Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, med huvudkontor i Parma, Via Mantova, 166 – 43122.  

Databehandlare är Softec S.p.A., med huvudkontor i Milan (Italien), Piazzale Lugano, 19 20158 –  aktiekapital 2.086.300,00 euro – CCIAA (kommerskollegium) i Milan nr 01309040473 – R.E.A.-nr 1883334 – skatteregistreringsnummer 01309040473 för förvaltning och konfigurering av servrar som står som värdar för webbplatsen.

Användaren kan erhålla den fullständiga listan över databehandlare genom att skicka ett meddelande till den Registeransvarige för den personliga informationen via sektionen “Kontakta oss” på Platsen.

Användarrättigheter i enlighet med artikel 7 i dataskyddslagen

”Artikel 7 Rätten att få tillgång till personuppgifter och andra rättigheter”

1. Den registrerade har rätt att erhålla bekräftelse om huruvida personuppgifter som rör honom/henne existerar eller ej, oavsett om de redan har registrerats, och få meddelande om sådan information i ett förståeligt format.

2. Den registrerade ska ha rätt att bli informerad om följande:

    a) källan till personuppgifterna,

    b) syftet med och metoderna för databehandlingen,

    c) den logik som tillämpas på behandlingen, om det utförs med hjälp av elektroniska medel,

    d) detaljer som identifierar den Registeransvarige, databehandlarna och den utsedda representanten i enlighet med artikel 5.2,

    e) personer eller kategorier av personer till vilka personuppgifter kan meddelas och som kan få kunskap om detta i egenskap av utsedda representanter i statens territorium, databehandlare eller person(er) som ansvarar för behandlingen.

3. Den registrerade ska ha rätt att erhålla följande:

    a) en uppdatering, korrigering eller, om han/hon begär det, en integrering till personuppgifterna,

    b) annullering eller ändring till anonym status eller en blockering av de uppgifter som har behandlats i strid med lagstiftningen, inklusive personuppgifter det är onödigt att lagra för de syften som de ursprungligen samlades in eller därefter behandlades,

    c) en försäkran att åtgärderna som specificeras i led a) och b) har meddelats, även med avseende på deras innehåll, till de personer vars personuppgifter kommunicerades eller spreds, med undantag för när detta inte är möjligt eller innebär användning av medel som är oproportionerliga jämfört med den rättighet som ska skyddas.

4. Den registrerade har rätt att, helt eller delvis, invända mot följande:

    a) behandlingen av hans/hennes personuppgifter för legitima skäl, även om dessa uppgifter är relevanta för det syfte som uppgifterna samlades in för,

    b) behandlingen av personuppgifter som rör honom/henne för att skicka reklammaterial eller för direkt försäljning, eller för att göra marknadsundersökningar eller marknadskommunikation.

Hur rättigheterna i artikel 7 utövas

Användaren kan när som helst utöva de rättigheter som anges i artikel 7 i dataskyddslagen genom att skicka ett meddelande till den Registeransvarige för den personliga informationen via sektionen “Kontakta oss” på Platsen.

I händelse av en eventuell tvist mellan den engelska versionen och andra språkversioner av denna integritetspolicy, ska den engelska versionen råda.